Home / Update 23-12-2021: brief vanuit KVV Leden t.a.v. voorgenomen fusie

Update 23-12-2021: brief vanuit KVV Leden t.a.v. voorgenomen fusie

Het bestuur heeft onderstaande brief ontvangen met het verzoek deze te delen met alle leden. De inhoud van de brief is opgesteld door betrokken leden.

De kern van de brief bestaat uit twee punten:

  • De inhoudelijke argumenten om te fuseren;
  • De wijze van communicatie tijdens dit traject

 

We hebben in gesprekken met deze leden geprobeerd om onze standpunten helder te maken en aan te geven waarom we handelen zoals we hebben gehandeld. Hierover kan en mag je uiteraard van mening verschillen. Daarom kiezen we er ook voor om deze brief integraal over te nemen en te delen met onze leden. Want het is uiteindelijk aan de leden om te kiezen of we wel of niet gaan fuseren, laat dat duidelijk zijn…

Het bestuur heeft de visie dat wij onze rol als voetbalclub beter zouden kunnen benutten, voor alle inwoners van Losser, als we dit samen met onze buurman doen. Deze kijk op de wereld, dat samen beter is dan alleen, wordt momenteel uitgewerkt in een plan, welke we aan de leden zullen voorleggen. In dit plan komen alle inhoudelijke argumenten uitgebreid aan bod.

Daarbij willen we graag opmerken dat we dit doen vanwege de toekomst. Het gaat niet alleen maar om problemen oplossen die nu bestaan. We kijken daarbij verder dan vandaag.

Uiteraard vinden we iedereens mening en input belangrijk, daarom hebben we iedereen, ook de schrijvers van de brief, uitgenodigd om deel uit te maken van de werkgroepen, zodat alle zorgen die er zijn, hun plekje kunnen krijgen in het plan.

We zouden bijzonder graag onze visie en de inhoudelijke argumenten willen delen tijdens informatiebijeenkomsten, waarin we alle leden kunnen bijpraten en er ruimte is voor iedereen om zijn zegje te doen. Die bijeenkomsten gaan we zo snel mogelijk plannen, met alle uitdagingen die daarbij horen. Het kost tijd en we houden ons ook aan de ons opgelegde maatregelen. We vragen daarom ook om een beetje begrip.

Het bestuur

Brief betrokken leden:

Beste leden van KVV Losser,

Naar aanleiding van de berichtgeving tijdens de algemene ledenvergadering van KVV Losser op vrijdag 1 oktober 2021 omtrent de voorgenomen fusie van onze vereniging met AJC’96 hebben wij contact gezocht met het bestuur van KVV Losser, omdat wij ons als betrokken leden zorgen maken over de voorgenomen stappen en de wijze van communicatie naar de leden toe.

 Tijdens het gesprek dat wij hebben gevoerd met het bestuur hebben we gesproken over de inhoudelijke argumentatie achter de fusie en de wijze van communicatie naar de leden. Beide punten zullen we hieronder bespreken.

1) De inhoudelijke argumentatie.

Wij zijn betrokken leden van KVV Losser die niet per definitie tegen een fusie zijn, maar vinden wel dat er, voordat er een dergelijke ingrijpende beslissing wordt genomen, een goede inhoudelijke argumentatie onder dit besluit dient te liggen. Kortom welk probleem dat wij als vereniging ervaren, gaan we oplossen door deze stap te zetten?

Tijdens de door ons gevoerde gesprekken met het bestuur komen er wat ons betreft geen inhoudelijke argumenten op tafel maar blijft het bij algemeenheden als;

– goed voor de voetbalsport in Losser

– het creëren van een huiskamer voor iedere Lossernaar

– ieder kind een plek geven om op zijn of haar eigen niveau te spelen

Wij kunnen ons goed voorstellen dat er voor de komende jaren een uitdaging ligt op het gebied van de accommodatie van KVV Losser ten aanzien van de technische staat en de vereiste investering in kantine en kleedkamers. Mocht een mogelijke fusie ons als vereniging helpen om dit toekomstige probleem op te lossen, dan vinden we dat een goed argument om een dergelijke stap te zetten. Wij vinden wel dat er dan eerst een concreet uitgewerkt plan dat gedegen financieel onderbouwd is, zou moeten liggen.

Uit de gesprekken die wij met de betrokken bestuursleden hebben gevoerd blijkt dat er wel nagedacht wordt over een dergelijk plan, maar dat het naar onze mening nog absoluut niet concreet is. Zo zijn er bijvoorbeeld nog geen toezeggingen gedaan door sponsoren, de gemeente of andere geldverstrekkers met betrekking tot de mogelijke financiering van de plannen.

Wij zijn dan ook van mening dat er op dit moment onvoldoende inhoudelijke argumenten vanuit KVV Losser zijn om te fuseren. Uiteraard kan dat mogelijk in de toekomst anders zijn. Misschien denkt het bestuur hier anders over maar dat moet dan worden toegelicht en uitgelegd aan de leden.

 2) De wijze van (eenzijdige) communicatie.

Met het bestuur hebben wij ook gesproken over de wijze van communicatie. We hebben aangegeven dat de manier van communicatie en het tijdstip (als niet vooraf aangekondigde mededeling tijdens de algemene ledenvergadering) ons en vele andere leden volledig hebben verrast. Naar onze mening zou beter zijn geweest om een informatieavond voor alle leden te hebben georganiseerd waarop de plannen zouden zijn toegelicht.

In het gesprek dat wij op 25 november 2021 met het bestuur hebben gevoerd, hebben wij nogmaals aangedrongen op het belang van het organiseren van informatiebijeenkomsten voor alle leden. Bovendien vinden we het vreemd dat er wel een informatieavond voor een aantal sponsoren zijn georganiseerd alvorens de leden betrokken worden in het traject.

Als reactie op onze vraag om een informatieavond te organiseren krijgen we als reactie dat de bijeenkomsten van de geformeerde werkgroepen daarvoor een geschikt platform zijn. Dit vinden we zeer vreemd omdat het de verantwoordelijkheid van het bestuur is om de leden van KVV Losser te informeren en de werkgroepen bovendien zijn samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit beide verenigingen.

Ook vinden we het vreemd dat er op dit moment al allerlei werkgroepen zijn samengesteld en gestart zijn terwijl in het voortraject is aangegeven dat de leden eerst moesten instemmen alvorens er werkgroepen gevormd zouden worden.

Al met al roept het gehele traject bij ons het gevoel op dat de voordelen voor ons als vereniging op dit moment onvoldoende onderbouwd en toegelicht zijn en dat er geen ruimte is met een aantal kritische leden te reflecteren, bovendien lijkt ons het geschetste tijdspad niet realistisch. We lijken met zijn allen in een trein te zitten, die niet meer te stoppen is. Dit baart ons zorgen! We verzoeken daarom het Bestuur van KVV Losser om alsnog op hele korte termijn alle leden omtrent deze twee bovenstaande punten te informeren. Geef de leden daarbij tevens de ruimte om te kunnen reflecteren.

 Met sportieve groet,

Marco Weegerink, Ronald van Tubbergh, Marcel Kuipers, Herwie Oortman, Rita Roolvink, Gert Poort, Danielle Steghuis, Henk Jan van Tubbergh